Прием в НШМ през 2019 година

За поредна година Школата обявява ПРИЕМ на участници в програмите за извънкласно (съботно-неделно) обучение по управление и предприемачество, предназначени за ученици от средни училища и професионални гимназии и осъществявани съвместно с Института за следдипломна квалификация към УНСС. Кандидатите попълват и подават ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, като към него прилагат копия от ученически книжки или други документи, удостоверяващи среден успех най-малко Добър 4,00 от обучението им в училище през учебната 2017/18 година и първия учебен срок на учебната 2018/19 година.

Срокове:
1. Период за подаване на ЗАЯВЛЕНИЯ - от 11 февруари до 15 март 2019 г. включително, на адрес София, ул. Триадица 5А, ет. 4, или сканирани по електронен път на адреси nbschool@nbschool.eu или nbs@techno-link.com
2. Публикуване на списъка с приетите за обучение на сайта на НШМ: 17 март 2019 г.
3. Период на записване на новоприетите ученици - от 18 до 22 март 2019 г. При записване от новоприетите курсисти се изискват 2бр. снимки паспортен формат и вносна бележка /платежно нареждане/ за платена административна такса в размер на 25 лева.
4. Планирано начало на учебните занятия - 23/24 март 2019 г.
Повече подробности за условията на обучение в НШМ можете да намерите в секция ПРИЕМ и в ПРАВИЛНИКА ЗА УЧЕБНАТА РАБОТА В НШМ