Националната школа по мениджмънт осъществява дейността си съвместно с Института за следдипломна квалификация при УНСС, на чиято основа на завършилите успешно НШМ се издава Свидетелството за квалификация по „Фирмено управление“. Инстититутът за следдипломна квалификация (ИСК) е отделение при Университета за национално и световно стопанство и има над 40 години традиции и опит в продължаващото обучение, професионалната квалификация и консултирането на български и чуждестранни граждани. ИСК е доказан лидер в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право, с гарантирано качество според изискванията на европейските стандарти. Институтът извършва учебна, редакционна, издателска, консултантска, проектна и други дейности и услуги, за да се отговори ефективно на обществените потребности. Документите за завършено следдипломно обучение, издавани от ИСК са признати по цял свят. Дейността си ИСК осъществява на база държавните изисквания и критерии за признато образование, придобита професионална квалификация и за предоставяне на образователни услуги във функциите му на център за следдипломно обучение с университетско, национално и международно значение.