За поредна година Школата обявява редовния си ПРИЕМ на нови ученици по програмите за извънкласно обучение по предпримачество и управление.
Кандидатите попълват и подават ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, като към него прилагат копия от ученически книжки или други документи, удостоверяващи среден успех най-малко Добър 4,00 от обучението им в училище през учебната 2016/17 година и първия учебен срок на учебната 2017/18 година.
Срокове:
1. Период за подаване на ЗАЯВЛЕНИЯ – от 12 февруари до 23 март 2018 г. включително, на адрес София, ул. Триадица 5А, ет. 4, или сканирани по електронен път на адрес nbschool@nbschool.eu
2. Публикуване на списъка с приетите за обучение на сайта на НШМ: 26 март 2018 г.
3. Период на записване на новоприетите ученици – от 27 март до 11 април 2018 г. При записване от новоприетите ученици се изискват 2бр. снимки паспортен формат и вносна бележка /платежно нареждане/ за платена административна такса в размер на 25 лева.
4. Планирано начало на учебните занятия – 14/15 април 2018 г.
Повече подробности за условията на обучение в НШМ можете да намерите в секция ПРИЕМ и в ПРАВИЛНИКА ЗА УЧЕБНАТА РАБОТА В НШМ