извънкласно обучение

по ключови компетентности и фирмено управление

Квалификация

Придобиване на допълнителни знания и квалификация

Кариера

Подпомагане на кариерното ориентиране и развитие 

Личностно развитие

Развитие на социалните умения и личностния потенциал

Общуване и вдъхновяваща среда

Контакти и запознанства с мотивирани връстници. Работа в академична среда

Основни дейности

Обучение

Основният ни курс на обучение е предназначен за ученици в гимназиален етап на образование. 

Курсът е с продължителност две години, като лекциите и изпитите се провеждат в извънучебно време (в събота или неделя). 

Изучават се дисциплините: икономика, право, маркетинг, фирмено и държавно управление, счетоводство, финанси, предприемачество и др. 

Преподаватели са висококвалифицирани университетски преподаватели от УНСС – София, СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, както и икономисти, предприемачи и психолози от практиката.

В допълнение Школата организира и провежда краткосрочни обучения на младежи, безработни лица, педагогически специалисти и корпоративни екипи.

Проектни дейности

НШМ участва активно в национални и международни образователни проекти, насочени към:

 • развитие на социалните умения
 • социално предприемачество
 • социални иновации
 • младежко лидерство и предприемачество
 • коучинг в образованието
 • дизайн мислене
 • учене чрез изкуство
 • връстници обучават връстници
 • иновации в образованието
 • кариерно ориентиране
 • активно гражданство
 • младежка заетост
 • дигитална креативност

Прием в курса за обучение на ученици

Изисквания към кандидатите

В момента на записване в НШМ кандидатите следва да са редовни ученици в гимназиален етап на образование и да имат навършена възраст 15 години.
Минималното изискване към кандидатите е среден успех от училище от предходната учебна година и последния учебен срок не по-малък от Добър 4,00.
Подборът на кандидатите се провежда чрез класиране по документи според успеха в училище и според училището, в което учат.

Условия

Предвид спецификата на провежданото обучение учениците, желаещи да се обучават в Школата трябва да са силно мотивирани, да имат интерес към изучаваната материя, да разполагат със свободно време в събота или неделя за посещение на лекции и изпити, както и възможност за участие в едноседмичните летни школи на НШМ, провеждани ежегодно през месец август.

При подаване на заявления за записване кандидатите и техните родители декларират съгласие с условията на обучение в Школата.

Документи за участие в предстоящ курс могат да бъдат подадени онлайн чрез попълване и изпращане на заявление за кандидатстване

Форми на обучение и продължителност на курса

Общата продължителност на редовния курс на обучение в Школата е 24 месеца (две календарни години).
По време на ваканциите в училище и дните на официални празници лекционни занятия в Школата не се провеждат, с изключение на летните школи в края на м. август с продължителност от една седмица.

Формите на обучение включват:

1. Лекции по дисциплините, определени в учебния план – провеждат се в събота или неделя във времето от 13.00 ч. до 18.00 ч. в залите на Института за следдипломна квалификация на УНСС (бул. Климент Охридски 2) или онлайн.
Лекциите по всяка от дисциплините приключват с изпит (тест) върху преподадената материя, като след успешното му полагане курсистът преминава към изучаването на следващата тема.

2. Летни школи, провеждани ежегодно през месец август в подходящи ученически бази за отдих и обучение или хотелски комплекси извън София (к.к. Боровец, гр. Банско), в които задължително участват всички курсисти на Школата. По време на летните школи курсистите упражняват и развиват социални и мениджърски компетенции, като комуникативни умения, умения за работа в екип, умения за разрешаване на проблеми, умения за справяне със стреса, лидерски и предприемачески умения. Процесът на обучение включва участие в симулативни ролеви и бизнес игри, както и провеждане на интерактивни тренинги в малки групи, водени от опитни обучители-психолози.

3. Практически занимания по време на обучението – индивидуално или групово разработване на бизнес-планове, търговски договори, оферти, посещения във фирми и институции с цел запознаване на място със структурата на управление и начина на работа, участие в разработването и реализацията на образователни и младежки проекти на Школата, срещи с предприемачи и възпитаници на НШМ.

Квалификация

След успешно завършване на двугодишното обучение, разработване на дипломна работа и полагане на Държавен изпит, дипломираните в НШМ получават международно признат документ за квалификация по фирмено управление от Института за следдипломна квалификация на УНСС. 

Документът е със стойност на допълнителна квалификация към средното общо образование и носи предимства при кандидатстване за работа и при кандидатстване за продължаване на образованието в университети в чужбина.

Заплащане

Обучението в НШМ не изисква заплащане на годишни или семестриални учебни такси благодарение на доброволческия труд на екипа ни и помощта на нашите партньори.

Националната школа по мениджмънт не издава свои собствени учебни пособия и не задължава учениците си да закупуват такива. Редовните курсисти имат достъп до подбрани материали и литература по преподаваните теми, публикувани във Форума на НШМ.

По време на обучението си учениците на Школата заплащат единствено минимални такси за административно обслужване – за допускане до текущите изпити (15 задължителни изпита общо за двете години обучение) и до Държавен изпит, за издаване на свидетелство за квалификация, както и първоначална еднократна такса при записване за обучение.

Подробности за актуалния размер на административните такси можете да намерите ТУК

Участието в летните школи се заплаща въз основа на предложената от съответната база за настаняване цена за нощувка и храна и пътни разходи. Сумите се определят ежегодно на база калкулираните прогнозни разходи и в зависимост от мястото на провеждане на летните школи.

Средствата за обезпечаване на дейността на НШМ се набират по проекти и от спомоществователи.

Срокове

Кампанията по прием на нови ученици в Школата се организира ежегодно в периода февруари – март. Учебните занятия на новозаписаните курсисти стартират през м. април – непосредствено след приключване на кампанията по прием, като се провеждат всяка събота или неделя (освен по време на официалните празници и ваканциите).

Документи за участие в предстоящ курс могат да бъдат подадени онлайн чрез попълване и изпращане на заявление за кандидатстване

Документите могат да бъдат изпратени и сканирани по електронна поща. Заявлението и декларацията са достъпни за изтегляне ТУК

Предстоящ курс

Приемът на курсисти през 2023 година ще се осъществи в периода февруари – март. Можете да заявите участието си онлайн, като попълните следната форма

адрес

София, ул. Триадица 5А, ет. 4, офис 410
(зад Министерски съвет и ЦУМ)

Карта на местоположението

имейл

Телефони

+359 2 980 83 82

+359 885 88 3003

Отзиви за Школата

Новини

Последни новини относно прием 2023

Поради недостатъчен брой подадени кандидатури през пролетта на 2023 не се сформира група и планираното стартиране на курса се отлага за неопределен...

Удължен срок за прием на участници в програмата на НШМ

Приемът на документи за участие в програмата на НШМ през 2023 година ще продължи и след м. март до набирането на група. Подалите в рамките на първоначалния срок документи ще бъдат известени своевременно за новите срокове за стартиране на курса. Регистрацията за...

Прием в НШМ през 2023 година
Прием в НШМ през 2023 година

Новият прием в Школата за 2023 година вече е отворен. Процесът по кандидатстване е максимално улеснен. Не се колебайте да подадете своята кандидатура и не пропускайте възможността да придобиете актуални и необходими за последващата си реализация знания и умения, както...

Адрес

София, ул. Триадица 5А, ет. 4

Имейл

nbschool@nbschool.eu

nbs@techno-link.com

Телефон

+359 2 980 93 82

+359 885 88 3003

E-pay

Административна такса

КИН: 6778368370

Бързи връзки

Бюлетин