За нас

Национална школа по мениджмънт (НШМ) е нестопанска организация, създадена през 1990 година с цел подпомагане на развитието и качеството на формалното и неформално образование и създаване на условия за изграждане на икономика, базирана на знанието.

През годините Школата се утвърди като център за професионално ориентиране, извънкласно обучение и квалификация на младежи в областта на бизнеса,  предприемачеството и управлението.

За постигане на целите си, екипът на Школата разработва, реализира и участва активно в национални и международни проекти и инициативи за създаване, трансфериране, усъвършенстване и прилагане на съвременни методи и подходи в образованието и развитието на човешките ресурси с основен фокус върху младежта. 

История

Сдружение „Национална школа по мениджмънт“ е правоприемник на основаната през 1990 г. в гр. София „Градска школа по мениджмънт за средношколци“.

В периода 1997 – 2002 година организацията работи под наименованието „Национална школа по мениджмънт за средношколци“ с клонове в градовете Самоков, Кърджали, Бургас, Сандански, Горна Оряховица и Хасково.

Учебната дейност на НШМ е организирана въз основа на споразумение за сътрудничество и партньорство с  Института за следдипломна квалификация при УНСС.

В резултат от придобитите знания, социални умения, опит в академична среда, контакти, кариерно ориентиране и допълнителна квалификация значителна част от завършилите школата продължават обучението си в престижни специалности в  чуждестранни и български университети, работят във водещи фирми и банки у нас и в чужбина или развиват успешно собствен бизнес.

Мисия и цели

Школата е със статут на организация с нестопанска цел, осъществяваща дейността си в обществена полза. Основните цели на сдружението са:

  • подпомагане на развитието и качеството на образованието в областта на предприемачеството, мениджмънта и управлението на човешките ресурси;
  • подпомагане на професионалното ориентиране и конкурентноспособността на човешките ресурси в областта на икономиката, бизнеса и управлението;
  • създаване на висококвалифицирани специалисти в областта на икономическото управление и развитие;
  • създаване на условия за изграждане на икономика, базирана на знанието;
  • разработване и прилагане на съвременни методи на обучение за развитие на професионалните и социалните умения и компетенции на човешките ресурси;
  • подпомагане на личностното, общественото и кариерното развитие на младежта;
  • създаване на условия за повишаване на заетостта;
  • подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на представители на малцинствените групи и на лица в неравностойно положение;
  • насърчаване на формите на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на гражданите за приобщаването им към ценностите на съвременното гражданско общество;
  • подпомагане и насърчаване на младежки инициативи и младежко доброволчество.

 

Екип

Школата работи с екип от опитни университетски преподаватели от УНСС – София, СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ и утвърдени икономисти и психолози.

Проектните дейности се изпълняват от специалисти с експертиза в областта на образованието и обучението, предприемачеството, професионалното ориентиране, младежта, гражданското общество, социалното предприемачество, социалните иновации и заетостта.  

Председател на УС – Йонко Бушняшки.

Адрес

София, ул. Триадица 5А, ет. 4

Имейл

nbschool@nbschool.eu

nbs@techno-link.com

Телефон

+359 2 980 83 82

+359 885 88 3003

E-pay

Административна такса

КИН: 6778368370

Бързи връзки

Бюлетин