ИЗПИТИ И ДИПЛОМИРАНЕ

Тест или решаване на казус в края на всеки обучителен модул

Дипломна работа

Финален изпит за придобиване на квалификация 

Курсът на обучение в НШМ е с продължителност две години, като лекциите и изпитите се провеждат в извънучебно време (в събота или неделя).

Освен традиционните лекции по време на учебната година, основна част от обучението в Школата е участието в едноседмични летни школи, където се провеждат практически занимания по преподадената в аудиториите теория (симулации, ролеви и бизнес игри, състезания) и се упражняват и усъвършенстват ключови социални умения и мениджърски компетенции (работа в екип, лидерство, управление на времето, презентационни умения, решаване на конфликти, умения за водене на преговори, инициативност, умения за учене и за справяне със стреса).

Ползи от обучението

Квалификация

Удостоверенията и сертификатите за квалификация по фирмено управление се издават от Института за следдипломна квалификация при УНСС като приложение/допълнение към дипломата за завършено средно образование и са документи, признати в целия свят.

Предимства

– професионално ориентиране;
– запознаване и адаптиране към академичната среда и към типичните за висшето образование форми на обучение;
– придобиване на допълнителни знания и умения на ниво, което значително се различва от това в средното училище;
– по-добри възможности за професионално развитие.

Ползи

– по-добра конкурентноспособност при търсене на работа;
– значителни предимства при продължаване на образованието в чужбина;
– придобиване на ключови социални умения и компетенции, които са от изключителна важност за бъдещата успешна професионална кариера и личностно развитие.

Изисквания за прием

  • Навършена възраст 15 години
  • Среден успех от обучението в училище в предходната година не по-нисък от добър (4.00)
  • Мотивация за учене и личностно развитие

Водещи на обучението

Преподавателите в НШМ са висококвалифицирани университетски специалисти от УНСС – София, СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, както и икономисти и психолози от практиката.

Познанията по икономика и управление, придобити по време на обучението в НШМ, са от полза не само при продължаване на образованието във ВУЗ с икономически профил, но и при създаването и успешното управление на собствен бизнес. Това е така, защото нашите ученици получават сравнително рано и по достъпен начин необходимите базисни познания по икономика и предприемачество, които са изключително важни за съвременното бизнес ориентиране в условията на постоянно и динамично развитие и конкуренция.

Адрес

София, ул. Триадица 5А, ет. 4

Имейл

nbschool@nbschool.eu

nbs@techno-link.com

Телефон

+359 2 980 83 82

+359 885 88 3003

E-pay

Административна такса

КИН: 6778368370

Бързи връзки

Бюлетин