Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България

Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България

Проект BG051PO001-7.0.01-0015-C0001″Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България. Трансфер на комплексна иновативна обучителна методология от Чехия“ Проектът има за цел да допринесе за развитието на ключови (преносими) компетенции на...